Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

STYPENDIA SZKOLNE

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może przekraczać dochodu ustalonego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, który wynosi 528 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł
i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka).

 

Termin składania wniosków:

 • do 15 września – uczniowie szkół
 • do 15 października - słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

 

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (uczniowie szkół ponadpodstawowych i słuchacze),
 • świadczenia pieniężnego.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia na podstawie faktur, rachunków i dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą, innych, szczególnych okoliczności).
O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Luty 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Imieniny