Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu został powołany w 1990 roku Uchwałą Gminnej Rady Narodowej Nr XII/47/90 z dnia 27 lutego 1990 roku, a zmienioną Uchwałą Rady Gminy w Suszcu Nr XXIII/27/104/92 z dnia 6 X 1992 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy Suszec, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, utworzoną celem realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ora wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określają:
 

 1. Statut GOPS nadany ostatnio Uchwałą Rady Gminy Suszec Nr XX/172/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
 2. Regulamin Organizacyjny, nadany przez Kierownika Ośrodka Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku.

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2016, poz. 902 ).

 

CO REALIZUJE GOPS:

 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej określone zostały w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.930ze zm.), która informuje, że:

  - pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

  - świadczenia z pomocy społecznej obejmują: świadczenia pieniężne, niepieniężne i usługi, w tym między innymi: (zasiłek stały, okresowy, celowy, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, interwencja kryzysowa, dożywianie dzieci w szkole, usługi opiekuńcze, zapewnienie schronienia i niezbędnego ubrania itp.)

  Szczegółowe zadania określone zostały w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.
   
 2. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych określone są w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. z dnia 28 listopada 2003r. (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518)

  Świadczenia rodzinne:
  a) zasiłki rodzinne oraz dodatki z tytułu:
  - urodzenia dziecka,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  - samotnego wychowywania dziecka,
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  - rozpoczęcia roku szkolnego,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
  - świadczenie rodzicielskie;

  b) świadczenia opiekuńcze:
  - zasiłek pielęgnacyjny,
  - świadczenie pielęgnacyjne;

  c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
   
 3. Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 169).
   
 4. Zadania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U z 2015r., poz. 575), dotyczące pomocy i wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
   
 5. Zadań określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2015 r., poz.1390), w tym prowadzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.
   
 6. Zadania określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.966 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.).
   
 7. Zadania określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).
   
 8. Zadania określone w Ustawie z dnia 17 luty 2016 r., o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. Z 2016 r., poz. 195).
   
 9. Zadania określone w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem " ( Dz. U. z.2016 r. poz. 1860).

 

Zegar

Kalendarium

Luty 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Imieniny